BANKOWOŚĆ

Tajemnica bankowa – czym jest i jak działa?

Tajemnica bankowa – czym jest i jak działa

Każdy z nas na jakimś etapie swojego życia miał lub będzie miał do czynienia z tajemnicą bankową.

Na samym wstępie niniejszego artykułu należy wyjaśnić, czym w ogóle jest to zagadnienie.

Precyzyjną definicję pojęcia tajemnicy bankowej znajdziemy w art. 104 ust. 1 Prawo bankowe.

Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje.

Tajemnica bankowa składa się równie z informacji, które dotyczą danych czynności bankowych, oraz informacji dotyczących osób, które dokonują z bankiem czynności bankowej.

Mowa oczywiście o wszystkich klientach, kontrahentach, firmach, z którymi konkretny bank współpracuje.

W związku z tym, należy zauważyć, iż tajemnica bankowa charakteryzuje się występowaniem informacji zarówno z zakresu podmiotowego, jak i przedmiotowego.

Z punktu widzenia ochrony danych osobowych, a więc również z punktu widzenia obywateli, czy też klientów banku – to właśnie dane podmiotowe, a więc dane klienta powinny być poddane szczególnej ochronie.

Czyli zgodnie z rozporządzeniem RODO i Ustawą o ochronie danych osobowych.

Ów zakres przedmiotowy w kontekście prawa bankowego to przede wszystkim:

  • IBAN (International Bank Account Number), czyli rachunek bankowy – sprawdź, jak wybrać optymalny ROR: https://finp.pl/najlepsze-konto-bankowe/
  • informacja o udzielonych kredytach,
  • informacja o posiadanych przez klienta papierach wartościowych,
  • rozliczeniach pieniężnych,
  • świadczonych przez bank usługach płatniczych,
  • prowadzonych przez klienta operacji płatniczych,
  • informacja o posiadanych przez klienta wierzytelnościach pieniężnych,
  • informacja o wszelkich operacjach czekowych i wekslowych dokonywanych przez klienta .

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione operacje, czy też informacje, należy podkreślić kluczową kwestię.

Podmiotami zobowiązanymi do zachowania tajemnicy bankowej są bank oraz wszelkie osoby, które są w nim zatrudnione.

Tj. osoby, które za pośrednictwem banku dokonują czynności wskazanych w przykładach podanych wyżej.

Mało tego – należy również zaznaczyć kolejną ważną kwestię.

Obowiązek dochowania tajemnicy bankowej nie kończy się wraz z momentem zwolnienia się pracownika z konkretnej placówki.

Umowy z pracownikami są zgodnie z literą prawa, konstruowane w taki sposób, by dane klientów były chronione zawsze.

A więc nawet po zwolnieniu pracownika danego banku.